Spolok Cukrárov Slovenska

Dňa 6.5.2015 bolo založené občianske združenie: “SPOLOK CUKRÁROV SLOVENSKA”.

SPOLOK CUKRÁROV SLOVENSKA bude vyvíjať svoju činnosť:

  • Spolok bude hájiť spoločné záujmy svojich členov voči iným subjektom v tuzemsku a v zahraničí.
  • Spolok bude presadzovať zásady čestnej hospodárskej súťaže a brániť súťaži nekalej.
  • Spolok bude prispievať ku vzájomnej výmene informácií a skúseností medzi svojimi členmi.
  • Spolok bude podporovať a presadzovať dobré meno cukrárskeho remesla doma a v zahraničí. K tomuto účelu zaistí propagáciu v masovo – komunikačných prostriedkoch. Zároveň bude propagovať aj svojich členov a vytvárať dobré meno slovenských cukrárov u spotrebiteľskej verejnosti.
  • Spolok bude vyvíjať učebno-metodickú činnosť, organizovať školenia, semináre, súťaže a iné akcie.
  • Spolok sa bude aktívne podieľať na pripomienkovaní návrhov právnych predpisov vo všetkých štádiách legislatívneho procesu, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na činnosť jeho členov.